Nhà tù Phú Lợi

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Nhà tù Phú Lợi