Nhà thờ chánh tòa Phú Cường

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Nhà thờ chánh tòa Phú Cường