Vịnh Eo Gió

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Vịnh Eo Gió