Tượng Trần Hưng Đạo

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Tượng Trần Hưng Đạo