Tháp Bánh Ít

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Tháp Bánh Ít