Suối khoáng nóng Hội Vân

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Suối khoáng nóng Hội Vân