Ghềnh Ráng Tiên Sa

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Ghềnh Ráng Tiên Sa