Đàn tế trời Tây Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Đàn tế trời Tây Sơn