Bảo tàng vua Quang Trung

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Bảo tàng vua Quang Trung