Nhà thờ La Mã

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nhà thờ La Mã