Làng du kích Đồng Khởi

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Làng du kích Đồng Khởi