Cù Lao Minh

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cù Lao Minh