Cồn Phụng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cồn Phụng