Quần thể kiến trúc nhà tây

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Quần thể kiến trúc nhà tây