Nhà thờ Tắc Sậy

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nhà thờ Tắc Sậy