Lễ hội chợ tình Xuân Dương

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Lễ hội chợ tình Xuân Dương