Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ