Hồ Ba Bể

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Ba Bể