Di tích Đồn Phủ Thông

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Di tích Đồn Phủ Thông