Thác nước Hang Chiêng – Khe Nương Dâu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Thác nước Hang Chiêng – Khe Nương Dâu