Rừng nguyên sinh Khe Rỗ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Rừng nguyên sinh Khe Rỗ