Lăng Dinh Hương

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Lăng Dinh Hương