Khu bảo tồn Tây Yên Tử

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Khu bảo tồn Tây Yên Tử