Hồ Suối Mỡ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Suối Mỡ