Hồ Cấm Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Cấm Sơn