Đồng Cao

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đồng Cao