Đình Thổ Hà

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đình Thổ Hà