Bản Đá Húc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Bản Đá Húc