Tượng chúa Giêsu Kito Vua

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Tượng chúa Giêsu Kito Vua