Mũi Nghinh Phong

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Mũi Nghinh Phong