Hồ Đá Xanh

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Hồ Đá Xanh