Hải đăng Vũng Tàu

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Hải đăng Vũng Tàu