Đèo nước ngọt

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đông Nam Bộ

Đèo nước ngọt