Rừng Tràm Trà Sư

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Rừng Tràm Trà Sư