Khu di tích lịch sử Tức Dụp

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khu di tích lịch sử Tức Dụp