Cù lao Giêng

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Cù lao Giêng