Các làng Chăm theo tín ngưỡng Hồi giáo

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Các làng Chăm theo tín ngưỡng Hồi giáo