Bún Bình Thiên (hồ nước trời ban)

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bún Bình Thiên (hồ nước trời ban)