Đèo Ô Quy Hồ (Ô Quý Hồ)

Đèo Ô Quy Hồ (Ô Quý Hồ)

Cọn nước Nà Khương và Đồi chè Bản Bo

Cọn nước Nà Khương và Đồi chè Bản Bo

Bản Nà Luồng

Bản Nà Luồng

Bản Hon

Bản Hon

Sì Thâu Chải

Sì Thâu Chải

Nùng Nàng

Nùng Nàng

Thác Tác Tình

Thác Tác Tình

Động Tiên Sơn Lai Châu

Động Tiên Sơn

Tả Liên Sơn

Tả Liên Sơn

Pu Ta Leng

Pu Ta Leng

Bản San Thàng

Bản San Thàng

Pu Sam Cap

Pu Sam Cap

Bản Gia Khâu 1

Bản Gia Khâu 1

Đồi chè Tân Uyên

Đồi chè Tân Uyên

Bản Phiêng Phát

Bản Phiêng Phát

Suối nước nóng Phiêng Phát

Suối nước nóng Phiêng Phát

Đèo Khau Cọ

Đèo Khau Cọ

Cánh đồng Mường Than

Cánh đồng Mường Than

Cao nguyên Dào San

Cao nguyên Dào San

Suối nước nóng Vàng Pó

Suối nước nóng Vàng Pó

Cửa khẩu Ma Lù Thàng

Cửa khẩu Ma Lù Thàng

Chợ Sừng Sì Lờ Lầu

Chợ Sừng Sì Lờ Lầu

Thác Trái Tim

Thác Trái Tim

Đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử

Đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử

Bản Vàng Pheo

Bản Vàng Pheo

Núi Đá Ô và Động Ông Tiên

Núi Đá Ô và Động Ông Tiên

Nậm Nhùn

Nậm Nhùn

Bia Lê Lợi và đền thờ vua Lê

Bia Lê Lợi và đền thờ vua Lê

Di tích vua Thái – Đèo Văn Long

Di tích vua Thái – Đèo Văn Long

Bản Pú Đao  

Bản Pú Đao  

Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Nhà máy Thủy điện Lai Châu

Mường Tè

Mường Tè

Thu Lũm

Thu Lũm

Đỉnh núi Pu Si Lung

Đỉnh núi Pu Si Lung

Mốc 17 – Thượng nguồn Sông Đà

Mốc 17 – Thượng nguồn Sông Đà

Đá thiêng Hà Nhì 

Đá thiêng Hà Nhì