Đồng Cao

Đồng Cao

Khu bảo tồn Tây Yên Tử

Khu bảo tồn Tây Yên Tử

Khu du lịch sinh thái Đồng Thông

Khu du lịch sinh thái Đồng Thông

Rừng nguyên sinh Khe Rỗ

Rừng nguyên sinh Khe Rỗ

Làng Thổ Hà

Làng Thổ Hà

Đình Thổ Hà

Đình Thổ Hà

Thành cổ Xương Giang

Thành cổ Xương Giang

Đền Hạ Bắc Giang

Đền Hạ

Đền Trung

Đền Trung

Đền Thượng Bắc Giang

Đền Thượng

Thác Thùm Thùm

Thác Thùm Thùm

Hồ Suối Mỡ

Hồ Suối Mỡ

Hồ Khuôn Thần

Hồ Khuôn Thần

Núi Dành

Núi Dành

Bản Đá Húc

Bản Đá Húc

Thác nước Hang Chiêng – Khe Nương Dâu

Thác nước Hang Chiêng – Khe Nương Dâu

Hồ Cấm Sơn

Hồ Cấm Sơn

Chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa cổ Bồ Đà

Chùa cổ Bồ Đà

Lăng Dinh Hương

Lăng Dinh Hương