Mùa hoa phượng nở tại công viên phần mềm Mekong - Tỉnh Tiền Giang