Mắc khén

Món ăn này là đặc sản của Miền Bắc - Tây Bắc Bộ