Khô trâu Thạnh Trị

Món ăn này là đặc sản của Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long