Bê thui Cầu Mống

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Nam Trung Bộ