Sò huyết sông Roòn

Món ăn này là đặc sản của Miền Trung - Bắc Trung Bộ